Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
„Fred goes net” - wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 11.09.2013, wyświetleń: 1718
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika
Źródło: http://www.fred-goes-net.org/

 

„Fred goes net" jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

 

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania - ograniczenia używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:
przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym programie.

 
Realizacja programu

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia :
konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
ewaluacja zajęć.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

Oficjalna strona projektu FreD goes net www.fred-goes-net.org

 

FreD goes net - realizatorzy programu:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Gajowa 43, Bydgoszcz
tel. 52 371 19 08; 604 810 296
Robert Rejniak, Krzysztof Ratke, Paweł Szopiński


Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Poradnia
ul. Włocławska 233, Toruń
tel. 56 621-61-27
Krystian Labuda, Justyna Fiałkowska

Grudziądzkie Stowarzyszenie Pomoc Uzależnionym
ul. Mikołaja z Ryńska 10, Grudziądz
tel. 660 221 547
Andrzej Burzyński

Centrum Profilaktyki i Terapii
ul. Śniadeckich 6, Grudziądz
tel. 56 463 05 60
Anna Stachula-Rębisz 

 

Źródło: http://www.narkomania.gov.pl/portal 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ