Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
Portal - Kampanie społeczne
Dzieciństwo bez przemocy
Dodany: 22.06.2010, wyświetleń: 2128
PDF
DRUKUJ
grafika
dziecinstwobezprzemocy.pl

"Dzieciństwo bez przemocy"

 

 

Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi) poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

 

 

Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Jesteśmy przekonani, że zmianom prawnym powinna towarzyszyć edukacja społeczeństwa.

Ważnym elementem akcji będą lokalne aktywności prowadzone przez ambsadadorów kampanii.

Odbiorcom kampanii zostaną udostępniane materiały edukacyjne promujące pozytywne metody wychowawcze (broszura „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczac dziecku granice", ulotka „10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem", scenariusz zajęć nt. wychowania bez przemocy, manual dla ambasadorów nt. organizowania kampanii społecznych).

W ramach akcji została także uruchomiona strona internetowa www.dziecinstwobezprzemocy.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące wychowywania dzieci i organizowania lokalnych działań promujących pozytywne metody wychowawcze.


Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych (patron kampanii)
Agencja:McCannErickson


Cel kampanii: uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych

Media: TV, radio, prasa, Internet


Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy o wpływie tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Bicie dzieci stanowi naruszenie praw człowieka, a zwłaszcza prawa do poszanowania godności każdego człowieka oraz jego integralności fizycznej, a także do równości wobec prawa - zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Konwencja o Prawach Dziecka jednoznacznie chroni dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej (artykuł 19) oraz przed poniżającym traktowaniem i karaniem (artykuł 37).
Zasady Ogólne Konwencji o Prawach Dziecka, które leżą u podstaw stanowiska przeciwnego karom fizycznym, stanowią, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (artykuł 3), a także uznają niezbywalne prawo każdego dziecka do życia i rozwoju (artykuł 6) oraz prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji (artykuł 2).
Państwo polskie na mocy Konwencji zobowiązane jest do ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku.

Realizując powyższe zobowiązania Państwo polskie powinno wprowadzić prawny zakaz stosowania jakichkolwiek kar fizycznych wobec dzieci.


Zmianom prawa powinna towarzyszyć społeczna kampania edukacyjna połączona z profesjonalnymi szkoleniami w zakresie pozytywnego kierowania zachowaniami dzieci, adresowanymi do rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz innych osób odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi.

 

Źródło: www.dziecinstwobezprzemocy.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ